Newsletter
Zapisz adres e-mail

Regulamin aukcji

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie oddane do sprzedaży komisowej przez Właścicieli, zwanych dalej „WŁAŚCICIELAMI” lub stanowiące własność Galerii Sztuki 4Beauty, zwanej dalej „4BEAUTY”, która jest organizatorem aukcji.
 2. Aukcja przeprowadzana jest wyłącznie w Internecie w oparciu o system aukcyjny należący do 4Beauty. Dopuszczalne są zgłoszenia telefoniczne oraz wcześniejsze zgłoszenia nadesłane pocztą elektroniczną, z podanym górnym limitem ceny. W imieniu Klientów, zwanych dalej „KLIENTAMI”, licytują wówczas osoby wyznaczone przez 4BEAUTY. Kontakt: galeria@4beauty.com, +48 609 655 633.
 3. 4BEAUTY podejmuje się sprzedaży, w imieniu WŁAŚCICIELA, obiektów będących jego rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.
 4. WŁAŚCICIEL otrzymuje za sprzedany obiekt sumę wylicytowaną, pomniejszoną o prowizję Domu Aukcyjnego oraz inne koszty związane z przygotowaniem obiektu do aukcji ustalone w trakcie zawierania aukcyjnej umowy komisowej.
 5. Każdy obiekt wystawiony na aukcję posiada zdjęcie, opis i cenę wywoławczą. Opisy obiektów i ceny wywoławcze mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji. 4BEAUTY zastrzega sobie ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 6. Aukcjom on-line nie towarzyszy katalog w formie drukowanej. Wszystkie obiekty prezentowane są w Internecie na stronach www.4beauty.com.
 7. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które zarejestrują się na stronie internetowej www.4beauty.com. 4BEAUTY nie wymaga od KLIENTÓW aukcji wpłaty wadium. Osoby niezarejestrowane mogę jedynie obserwować przebieg licytacji. Celem zapewnienia prawidłowej identyfikacji licytujących, osoby rejestrujące się zobowiązane są do podania aktualnych danych kontaktowych oraz wyrażają zgodę na dokonanie weryfikacji danych.
 8. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15% tzw. PREMIUM.
 9. 4BEAUTY gromadzi informacje o KLIENTACH jedynie w celu nawiązania kontaktu, w związku z prowadzoną aukcją oraz dla potrzeb statystycznych. 4BEAUTY gwarantuje, że informacje osobowe, nie zostaną nikomu ujawnione lub wykorzystane do innych celów. 4BEAUTY udostępnia każdemu KLIENTOWI możliwość wglądu, modyfikacji i usunięcia danych osobowych.
 10. Złożenie oferty licytacyjnej przez Internet jest wiążące, w takim samym stopniu jak dzieje się to na aukcji tradycyjnej. W przypadku rezygnacji z dokończenia transakcji kupna lub unikania kontaktu, 4BEAUTY ma prawo dochodzić swoich praw przed Sądem właściwym dla miejsca zarejestrowania firmy.
 11. 4BEAUTY nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z udziałem w aukcji on-line, spowodowane przez czynniki leżące poza zasięgiem 4BEAUTY, w szczególności: awarie łączy internetowych lub telefonicznych - krajowych lub międzynarodowych, bądź tez innych awarii sprzętu, które nie są własnością 4BEAUTY i za które nie ponoszą odpowiedzialności.
 12. Aukcja on-line przeprowadzana jest automatycznie. Postąpienie w licytacji tj. podwyższenie stawki wynosi nie więcej niż 100%. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę w czasie wyznaczonym na przeprowadzenie aukcji. Decydujący jest czas zgłoszenia stawki oraz wysokość stawki. Zakończenie licytacji jest potwierdzone stosownym komunikatem na ekranie komputera. Informacja o tym kto prowadzi licytację danego obiektu jest widoczna w oknie licytacji danego dzieła. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.
 13. KLIENT – NABYWCA zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 7 dni po zakończeniu aukcji. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym czasie, 4BEUATY ma prawo anulować kontrakt i obciążyć KLIENTA-NABYWCĘ wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.
 14. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na KLIENTA - NABYWCĘ w momencie dokonania całej wpłaty tj. ceny wylicytowanej powiększonej o PREMIUM.
 15. 4BEAUTY daje gwarancję autorstwa i innych cech opisujących dzieło w postaci certyfikatu. W wypadku gdy opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, KLIENT - NABYWCA może zwrócić obiekt w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji, a 4BEAUTY zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu obiektu musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
 16. 4BEAUTY nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów. Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 17. Przesyłka dzieła do KLIENTA – NABYWCY odbywa się w sposób uzgodniony telefonicznie: poprzez firmę kurierską (przesyłka ubezpieczona) lub poprzez odbiór osobisty na terenie Warszawy lub Gdańska. Koszty przesyłki ponosi KLIENT – NABYWCA.
 18. 4BEAUTY informuje, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568) wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz.
 19. 4BEAUTY informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną.
 20. 4BEAUTY przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.)

Zapraszamy do kontaktu: galeria@4beauty.com.